Specialtandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til specialtandpleje
Henvisning til Specialtandplejen sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte øvrige tandplejetilbud. Denne bedømmelse foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende person. Henvisningen kommer fra egen læge, tandlæge eller sygeplejefagligt eller pædagogisk personale.

Alle henvisninger skal ske på en særlig henvisningsblanket, der skal sendes til:

Overtandlæge Marianne Blegvad
Tandplejens kontor, Nissumvej 10
7620 Lemvig

eller elektronisk til: lemvig@tandplejennordvestjylland.dk.

Når henvisningen er modtaget indkaldes patienten og der foretages en tandfaglig vurdering, om hvordan patientens tandpleje bedst tilgodeses og det vurderes om patientens tandpleje kan foregå på et mindre specialiseret niveau.

Grundlæggende er det patientens tandplejebehov og funktionsniveau, der ligger til grund for beslutningen om, hvor vi mest hensigtsmæssigt tilbyder tandpleje.

Hvis man er i tvivl om, hvilken ordning man hører under, så kontakt overtandlæge Marianne Blegvad, hun vil kunne besvare eventuelle spørgsmål. Hvis man skal visiteres til specialtandplejen er hun visitator, hvis man skal visiteres til omsorgstandpleje er det områdeleder der er visitator.

Fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelser kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles fx borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose. Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Specialtandpleje eller omsorgstandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen. Læs mere om omsorgstandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.